Jak ustala się wysokość alimentów?

Alimenty to trudny temat, związany zazwyczaj z rozpadem związku i regulacjami kontaktów dziecka z rodzicami. Są one jednak niezbędne, gdyż w wyniku takiej sytuacji, jeden z rodziców może dysponować niewystarczającymi środkami do zapewnienia bezpiecznego i komfortowego życia małoletnim. W jaki sposób określa się wysokość alimentów? I kto może to zrobić?

Kto ustala wysokość alimentów?

W idealnej sytuacji, gdy małżonkowie rozstają się w zgodzie i bez konfliktu, mogą sami ustalić wysokość kwot i termin oraz sposób ich przekazywania. Dojście do ugody w tym temacie pomaga szybciej zakończyć proces rozwodowy. Para podpisuje akt notarialny, będący dowodem podjętej ugody. Nie zawsze jednak tak się dzieje i czasami niezbędny jest wniosek o ustalenie wysokości alimentów składany do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania.

Koniecznie należy skorzystać z pomocy adwokata przy sporządzaniu tego dokumentu, aby mieć pewność, że zawarto w nim wszystkie niezbędne informacje oraz ma on odpowiednią formę. Trzeba też dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów oraz dowody ponoszonych wydatków na utrzymanie, edukację czy leczenie dziecka.

Co wpływa na wysokość alimentów?

Przede wszystkim zarobki strony, która ma je płacić. Rodzic powinien być w stanie przekazać pewną kwotę na utrzymanie dziecka bez pogarszania swojej sytuacji, ale musi być ona na tyle wysoka, że będzie realną pomocą. Dodatkowo sąd analizuje dotychczasowy poziom życia rodziny, a także bieżące koszty utrzymania oraz ewentualne potrzeby dziecka w przyszłości.

Oznacza to, że brane są pod uwagę wydatki na wyżywienie, mieszkanie, leczenie, zakup ubrań i obuwia, wakacje, dojazdy do szkoły, zakup podręczników i opłaty związane z realizacją obowiązku szkolnego (ponoszone na wycieczki i wyjścia szkolne, rady rodziców, składki, ubezpieczenia), a także wydatki związane ze spędzaniem i organizacją czasu wolnego (zajęcia sportowe, zakup gier, sprzętu, akcesoriów). Rodzic, u którego przebywa dziecko, powinien przedstawić faktury, rachunki, które będą dowodem na wysokość ponoszonych wydatków.