Kiedy może zostać wprowadzony testament ustny?

Chociaż powszechną praktyką jest sporządzanie oświadczenia woli w formie pisemnej, np. aktu notarialnego, to jednak prawo uwzględnia też testamenty ustne, które zaliczane są do grupy tzw. testamentów szczególnych.

Testament ustny. W jakich sytuacjach można go sporządzić?

Testament ustny to oświadczenie woli spadkodawcy złożone w formie ustnej w obecności co najmniej trzech świadków. Zgodnie z art. 952 par. 1 Kodeksu cywilnego może on być sporządzony wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje obawa rychłej śmierci albo gdy na skutek szczególnych okoliczności nie ma możliwości lub utrudnione jest sporządzenie testamentu w formie pisemnej.

Warunkiem zachowania ważności testamentu ustnego, jest spisanie oświadczenia spadkodawcy przez jednego ze świadków lub osobę trzecią przed upływem roku od jego złożenia. Konieczne jest przy tym podanie treści ostatniej woli wraz z miejscem i datą jej wyrażenia, uwzględniając miejsce i datę sporządzenia pisma podpisanego przez spadkodawcę i co najmniej dwóch świadków.

Jeśli wyżej opisane warunki nie zostały spełnione, treść testamentu może być stwierdzona w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeśli nie można przesłuchać wszystkich świadków, sąd może przychylić się do zeznań dwóch świadków.

W przypadku wątpliwości w tym zakresie zapraszamy do skorzystania z usług adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym Warszawa-Śródmieście.

Kiedy sporządzany jest testament ustny?

Testament ustny stosunkowo łatwo podważyć, jest też podatny na fałszowanie. Dlatego znajduje zastosowanie w szczególnych okolicznościach, np. w razie obawy rychłej śmierci. Testamenty ustne najczęściej sporządzane są przez osoby chore, przebywające w szpitalu lub w domu, gdy dochodzi do pogorszenia zdrowia.