Budynek Sądu

Czym zajmuje się prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne powstające między różnymi podmiotami oraz organami administracji państwowej, a także organami samorządu terytorialnego. Ten dział prawa obejmuje także normy prawne określające zasady organizacji działania wymienionych organów, jak też czynności przez nie wykonywane.

Nasza Kancelaria adwokacka zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, które są regulowane na mocy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, a także aktów normatywnych takich, jak ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa prawo budowlane i ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podejmujemy się reprezentacji osób fizycznych i prawnych przed organami administracji rządowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi na wszystkich etapach postępowania.

Kancelaria oferuje pomoc z zakresu prawa obrotu nieruchomościami, w tym nieruchomościami rolnymi. Świadczymy kompleksową obsługę prawną dotyczącą obrotu nieruchomościami, w tym między innymi analizę oraz ustalaniem stanu prawnego konkretnych nieruchomości. Świadczymy także usługi z zakresu opiniowania, sporządzania oraz negocjowania umów cywilnoprawnych wiążących się z obrotem nieruchomościami, jak:

 • umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia;
 • umowy przedwstępne;
 • umowy najmu, dzierżawy, użytkowania;
 • umowy inwestycyjne;
 • umowy o roboty budowlane;
 • umowy pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami;
 • umowy, które dotyczą ustanowienia służebności i ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości;
 • umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie;
 • umowy dotyczące ustanowienia hipoteki.

Ponadto prowadzimy doradztwo oraz bierzemy udział w negocjacjach przy każdego rodzaju transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami.

Reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracji publicznej oraz samorządowej na wszystkich etapach postępowania w związku ze sporami, dotyczącymi nieruchomości czy ustalania ich stanu prawnego, jak między innymi:

 • wydanie nieruchomości, przywrócenie stanu zgodnego z prawem, zaniechanie naruszeń;
 • przywrócenie posiadania;
 • stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie, ustanowienie służebności, roszczenia między współwłaścicielami;
 • prowadzimy też doradztwo i reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach administracyjnych, jakie dotyczą procedur wywłaszczeniowych, uzyskiwania odszkodowań z powodu wywłaszczenia nieruchomości czy w związku z realizacją inwestycji celu publicznego, a także zwrotu nieruchomości wywłaszczonych

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz wiedza pozwalają oferować Klientom usługi prawne na najwyższym poziomie. Zawsze dbamy o dobrze pojęty interes Klientów, dążąc do uzyskania satysfakcjonujących ich wyroków, decyzji i postanowień.

Jakie sprawy prowadzimy z zakresu prawa administracyjnego

Mogą Państwo liczyć na pomoc kancelarii adwokackiej w:

 • prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych;
 • prowadzeniu administracyjnego postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń;
 • prowadzenia administracyjnego postępowania w sprawach nakładania albo wymierzania administracyjnych kar pieniężnych, jak też udzielania ulg w ich wykonaniu;
 • doradztwie w zakresie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami;
 • reprezentowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Profesjonalny adwokat, będący pełnomocnikiem klienta we wszelkich sprawach z zakresu prawa administracyjnego, spowoduje, iż postępowanie będzie przebiegało bez większych problemów. Kancelaria adwokacka poinformuje klienta o możliwościach osiągnięcia pożądanego celu, zaś jej działanie przyśpieszy, a także uprości całe postępowanie. Roztoczy ona profesjonalną opiekę nad całością sprawy, powiadomi również o każdej czynności w postępowaniu administracyjnym, jaką wykonuje organ prowadzący, a która nie wymaga odpowiedzi ze strony obywatela.

Naszym celem jest uzyskanie przez Klienta satysfakcjonującej decyzji, postanowienia czy wyroku. Zawsze działamy w dobrze pojętym interesie Klienta.

Zagospodarowanie przestrzenne

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną wiążącą się z prawem planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym również z pomocą stronie w postępowaniu, które dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego.

 • Zajmujemy się między innymi sprawami dotyczącymi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym oferujemy pomoc w sporządzaniu zaskarżeń studium do sądu administracyjnego, jeśli ustalenia w nim przyjęte warunkują treść planów zagospodarowania przestrzennego oraz wpływają na ograniczenia prawa podmiotów posiadających nieruchomości na danym terenie.
 • W przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego świadczmy pomoc we wniesieniu skargi na ów plan do sadu administracyjnego, a także świadczymy pomoc w przypadku roszczeń rekompensujących straty wywołane uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą.

 

Scalanie i wymiana gruntów

W przypadku scalania czyli komasacji gruntów oferujemy pomoc przy występowaniu z wnioskiem o wszczęcie postępowania scaleniowego. Wnioski o wszczęcie postępowania scaleniowego mogą wnosić osoby fizyczne i prawne do starosty powiatowego właściwego ze względu na lokalizację gruntów, przed którym postępowanie jest przeprowadzane.

Kancelaria adwokacka pomaga w kompletowaniu koniecznych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających tytuł prawny. W przypadku nieprzychylnej decyzji starosty dotyczącej scalania gruntów nasi prawnicy udzielają pomocy we wniesieniu zaskarżenia w formie zażalenia do odpowiedniego organu odwoławczego, czyli do wojewody.

W przypadku odmownej decyzji wojewody udzielamy pomocy we wnoszeniu odwołań do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Opinie i ekspertyzy

Kancelaria adwokacka sporządza również opinie oraz ekspertyzy we współpracy z najwybitniejszymi ekspertami – pracownikami naukowymi renomowanych publicznych szkół wyższych. Są to między innymi:

 • opinie techniczne tworzone na podstawie dokładnych oględzin obiektu, analizy i interpretacji całej dostępnej dokumentacji projektowej; opinie są wystawiane przez ekspertów posiadających uprawnienia budowlanedo projektowania bez ograniczeń;

ekspertyzy techniczne określające aktualny stan techniczny obiektu, tworzone na podstawie analizy dokumentacji projektowej i oględzin obiektu, badania materiałów czy konstrukcji, a także w oparciu o ewentualną inwentaryzację uszkodzeń; ekspertyzy budowlane są wykonywane przez rzeczoznawców posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub pracowników naukowych posiadających kompetencje do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie budownictwa.

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)

 

Skarga kasacyjna jest jednym spośród dwóch uregulowanych w Ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (P.p.s.a.) środków odwoławczych, który przysługuje od orzeczeń sądu I-ej instancji (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - WSA) o zasadniczym charakterze, zapadających co do meritum sprawy sądowoadministracyjnej oraz niektórych spośród postanowień sądu I-ej instancji kończących postępowanie w sprawie.

Jej wniesienie, na mocy art. 168 § 1 P.p.s.a., wstrzymuje uprawomocnienie się zaskarżonego orzeczenia. Legitymowanymi do wniesienia skargi kasacyjnej są po pierwsze obie strony, po drugie prokurator, a po trzecie RPO i RPD. Nie podlega zaskarżeniu w drodze skargi kasacyjnej uzasadnienie orzeczenia WSA lub jego część.

 

Wpis od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

 

Pierwszą podstawą kasacyjną jest naruszenie prawa materialnego, w obrębie którego zawierają się normy regulujące bezpośrednio stosunki życia społecznego (gospodarczego), określające zachowania poszczególnych podmiotów prawnych, nakładające obowiązki prawne i przyznające uprawnienia. O ile normy prawa procesowego wyznaczają reguły podejmowania decyzji stosowania prawa, o tyle normy materialne określają treść decyzji stosowania prawa. Naruszenie prawa materialnego może nastąpić przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Druga podstawa kasacyjna obejmuje swoim zakresem zarówno naruszenie norm postępowania sądowoadministracyjnego, jak i postępowań administracyjnych. Nie każde naruszenie przepisów postępowania może stanowić skuteczną podstawę skargi kasacyjnej, lecz tylko takie, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

 

Skarga kasacyjna, będąc środkiem odwoławczym, którego prawidłowe sporządzenie wymaga wysokiej wiedzy prawniczej, powinna zostać sporządzona przez podmiot, który ją posiada. Z tego powodu ustawodawca ograniczył zdolność stron do sporządzenia skargi kasacyjnej, przyznając to uprawnienie adwokatowi oraz radcy prawnemu. Przymus zastępstwa procesowego strony skarżącej wyłącza możliwość sporządzenia skargi kasacyjnej osobiście przez stronę,

 

Nasza kancelaria posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu stron przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, w szczególności w zakresie spraw, dotyczących prawa budowlanego oraz prawa zagospodarowania i planowania przestrzennego. Powierzając naszej kancelarii zlecenie sporządzenia i popierania skargi kasacyjnej przed NSA, macie Państwo gwarancję jej opracowania w zgodzie z warunkami formalnymi, a także na najwyższym poziomie merytorycznym, w poszanowaniu zasad etyki i godności zawodu adwokata.