Budynek Sądu

Prawo cywilne

Nasza kancelaria znajduje się w warszawskiej dzielnicy Śródmieście. Do każdego problemu prawnego Klienta podchodzimy w indywidualny sposób, oferując kompleksową obsługę w każdej sprawie określonej w przepisach prawa cywilnego. Pomożemy ustrzec się przed podpisywaniem  niekorzystnych umów czy zawieraniem nieopłacalnych zobowiązań.

Pomożemy Państwu w wielu sprawach z życia codziennego, w których przepisy z zakresu prawa cywilnego stanowią regulację wzajemnych stosunków cywilnoprawnych, zabezpieczenie interesów danej osoby/przedsiębiorcy oraz nadanie praw, jakie przysługują określonemu podmiotowi.

Nasi prawoznawcy zapewnią pełną obsługę prawną w kwestii wszelkich spraw z zakresu prawa cywilnego, związanych m.in. z prawem opiekuńczym, prawem zobowiązań czy prawem rzeczowym. Gwarantujemy Państwu ocenę problemu i pomoc, niezależnie od rangi danej sprawy. Prowadzimy każde postępowanie w taki sposób, aby maksymalnie odciążyć Państwa od obowiązku stałego monitorowania terminów rozpraw sądowych i koncentrowania się na wielu zawiłych formalnościach.

W czasie naszej współpracy na bieżąco informujemy swoich klientów o postępach w sprawie oraz zapewniamy pełny dostęp do dokumentacji. Utrzymujemy z naszymi Klientami stały kontakt, jak również reprezentujemy ich przed różnymi instytucjami. Dzięki naszej pomocy mogą Państwo liczyć na pełne wsparcie merytoryczne.

Czym jest prawo cywilne?

Prawo cywilne, z języka łacińskiego ius civile, znamionuje odrębną gałąź prawa, którym określa się ogół wszelkich norm prawnych regulujących stosunki zachodzące pomiędzy danymi podmiotami prawa prywatnego. Prawo to stanowi główny trzon prawa prywatnego.

Podkategorie prawa cywilnego

Prawo cywilne dzielimy na kilka podkategorii, do których zaliczamy:

 • część ogólną, która reguluje kwestie wspólne dla całego zbioru norm i zasad prawa cywilnego;

 • prawo rzeczowe, które ma odniesienie do rzeczy;

 • prawo własności intelektualnej, które normuje zasady korzystania z szeroko pojętej własności intelektualnej;

 • prawo zobowiązań, stanowiące zbiór norm dotyczących prawa majątkowego o względnym charakterze;

 • prawo spadkowe, które reguluje scedowanie wszelkich praw majątkowych po osobie zmarłej, na inne podmioty prawa;

 • prawo rodzinne i opiekuńcze regulujące stosunki o charakterze prawnorodzinnym i majątkowym, które zachodzą wewnątrz tej komórki społecznej.

Podmioty i przedmioty objęte prawem cywilnym

Głównym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, która weszła w życie 1 stycznia 1965 roku. W treści artykułu art. 1 wyżej wymienionej ustawy czytamy, iż kodeks cywilny „reguluje stosunki cywilnoprawne”.

Według obowiązującego w Polsce prawa uznaje się, iż prawo cywilne reguluje stosunki zachodzące pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jak również jednostkami organizacyjnymi, które nie są osobami prawnymi, a które, według ustawy, uzyskały zdolność prawną.

Prawo cywilne reguluje także sytuację prawną osób oraz rzeczy, pojmowanych w kategorii podmiotów i przedmiotów, w kwestii zachodzących między nimi stosunków cywilnoprawnych. Ponadto prawo cywilne normuje wszelkiego typu uprawnienia oraz obowiązki wyżej wymienionych podmiotów, wynikających z zachodzących pomiędzy nimi stosunków.

Nasza kancelaria adwokacka zapewnia pełną obsługę prawną w kwestii wszelkich spraw z zakresu prawa cywilnego, związanych m.in. z prawem opiekuńczym, prawem zobowiązań czy prawem rzeczowym. Gwarantujemy Państwu dogłębną ocenę problemu i pomoc, niezależnie od rangi danej sprawy. Kompleksowo prowadzimy każde postępowanie, w taki sposób, aby maksymalnie odciążyć Państwa, od obowiązku stałego monitorowania terminów rozpraw sądowych i koncentrowaniu się na wielu zawiłych formalnościach. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu prawa cywilnego, które polegają na udzielaniu porad prawnych, konstruowaniu pisemnych opinii oraz reprezentowaniu Państwa interesów przed organami sądowymi, administracyjnymi, finansowymi oraz organami ścigania.

W jakich obszarach prawa cywilnego pomagamy?

Nasza kancelaria pomoże Państwu w następujących zakresach prawa cywilnego:

I Prawo zobowiązań:

 • prowadzenie spraw związanych z wszelkiego rodzaju umowami dotyczącymi spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych;

 • objecie patronatem spraw z zakresu umów kredytu, rent, najmu, leasingu, pożyczki, dożywocia;

 • wydawanie ustnych i pisemnych opinii na temat wszelkiego typu umów cywilnoprawnych, jak również ogólnych warunków owych dokumentów;

 • ocena treści proponowanych umów względem zabezpieczenia interesów klienta i zgodności z przepisami prawa cywilnego i ogólnego;

 • stworzenie linii obrony przed bezzasadnymi roszczeniami;

 • dokonywanie krajowej oraz międzynarodowej egzekucji zobowiązań;

 • próba dochodzenia wszelkiego typu zadośćuczynień oraz odszkodowań od podmiotów zobligowanych prawnie do ich zapłaty;

 • prowadzenie spraw z zakresu dochodzenia roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych.

II Prawo spadkowe:

 • prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu zachowku;

 • dział spadku;

 • weryfikowanie odpowiedzialności za powstałe długi spadkowe;

 • prowadzenie spraw związanych z rozporządzeniami testamentowymi;

 • ocena prawna umów o dziedziczenie;

 • stwierdzenia nabycia spadku oraz poświadczenia jego dziedziczenia.

III Prawo cywilne osób fizycznych oraz przedsiębiorców:

 • prowadzenie spraw związanych z opieką oraz dozorem kuratorskim;

 • prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem pełnomocnictwa i prokury;

 • prowadzenie spraw związanych z szeroko pojętą odpowiedzialnością cywilną, dotyczącą właścicieli przedsiębiorstw.

IV Prawo rzeczowe:

 • dochodzenie i ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych;

 • dochodzenie wszelkich roszczeń, związanych z nabyciem lub zbyciem rzeczy/ nieruchomości;

 • konstruowanie i weryfikowanie umów kupna oraz sprzedaży rzeczy, w tym również kupna i sprzedaży nieruchomości;

 • doprowadzenie do stwierdzenia nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie;

 • prowadzenie spraw związanych ze współwłasnością rzeczy oraz praw;

 • zabezpieczenie prawa własności i prawa do posiadania rzeczy.

Ponadto jesteśmy do pełnej dyspozycji w przypadku, gdy potrzebują Państwo:

 • reprezentowania swojej osoby/osób w sprawach roszczeń dotyczących zawartych przez Państwa umów;

 • reprezentowania we wszelkich sporach cywilnych;

 • pomocy prawnej w sporach gospodarczych;

 • zredagowania i opiniowania wszelkiego typu umów cywilnoprawnych;

 • pomocy w negocjowaniu warunków umów cywilnoprawnych;

 • prowadzenia za Państwa pełnej korespondencji przedsądowej;

 • monitorowania terminów posiedzeń sądowych;

 • sporządzania wniosków do sądu;

 • prowadzenia negocjacji mających na celu zawarcie porozumienia;

 • opracowania i negocjowania projektów ugód,

 • fachowego doradztwa w sprawach z zakresu prawa cywilnego;

 • wydawania opinii ustnych oraz pisemnych w sprawach cywilnych.

Zabezpieczenie dóbr osobistych oraz unormowanie stosunków cywilnoprawnych

Korzystanie z naszej pomocy przydaje się w wielu sytuacjach, które wymagają posiadania wiedzy na temat prawa cywilnego. Uregulowanie stosunków zachodzących pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, mającymi zdolność prawną, rzutuje na przyszłość i powoduje, że chroniony jest szeroko pojęty interes i dobro danego podmiotu. Przepisy prawa cywilnego są w stanie uregulować stosunki osobowe i majątkowe, jakie zachodzą pomiędzy określonymi podmiotami prawnymi, jak również unormować stosunki prawne, o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz ochronić dobra osobiste każdego obywatela RP.

Kiedy zwracamy się po pomoc do prawnika od spraw cywilnych?

Naszą kancelarię reprezentują osoby, które od wielu lat zajmują się praktyką adwokacką oraz udzielaniem porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Z naszej pomocy skorzystało już wielu klientów, którzy otrzymali doradztwo i możliwość reprezentowania swoich interesów przed każdą instytucją. Podjęte przez nas sprawy są prowadzone od początku do końca. Staramy się pomóc każdemu klientowi i zabezpieczyć jego interesy.

Nasza kancelaria adwokacka podejmuje się spraw cywilnych związanych m.in. z:

 • bezpodstawnym wzbogaceniem się danego podmiotu,

 • prawem do korzystaniem z nieruchomości bez zawarcia stosownych umów;

 • sprawami związanymi z najmem i eksmisją lokatorów;

 • ochroną interesów wierzyciela w razie niewypłacalności jego dłużników;

 • ochroną prawa własności;

 • zabezpieczeniem szeroko pojętych dóbr osobistych;

 • otrzymaniem zadośćuczynienia stosownej wysokości;

 • prowadzeniem postępowania egzekucyjnego;

 • przywróceniem utraconego posiadania;

 • sprawami dotyczącymi ksiąg wieczystych;

 • postępowaniem o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie;

 • postępowaniem o ustanowienie i zasiedzenie służebności;

 • sprawami związanymi z roszczeniem o odszkodowanie;

 • postępowaniem z zakresu użytkowania wieczystego;

 • nałożeniem na podmiot sankcji prawnych z tytułu niewywiązywania się z treści zawartej umowy czy przepisów prawa cywilnego;

 • występowaniem z roszczeniem o uregulowanie zapłaty;

 • postępowaniem o zniesienie współwłasności;

 • sprawami związanymi ze zwrotem nakładów, które zostały poniesione na określoną nieruchomość.

Nasza Kancelaria prawna gwarantuje, iż wszelkie informacje, jakie otrzymają Państwo z naszej strony, są aktualne i mają odniesienie do treści przepisów Kodeksu cywilnego oraz innych stosownych aktów prawa powszechnie obowiązującego.