hdr01

Adwokat prawa cywilnego – Warszawa Śródmieście

Nasza kancelaria znajduje się w warszawskiej dzielnicy Śródmieście. Do każdego problemu prawnego Klienta podchodzimy w indywidualny sposób, oferując pomoc prawną w każdej sprawie określonej w przepisach prawa cywilnego, związanych m.in. z prawem opiekuńczym, prawem zobowiązań czy prawem rzeczowym. Prawo cywilne obejmuje wszelkie przejawy ludzkiej działalności, która dotyczy każdego rodzaju spraw prywatnych.

W czasie naszej współpracy na bieżąco informujemy swoich Klientów o postępach w sprawie oraz zapewniamy pełny dostęp do dokumentacji. Utrzymujemy z naszymi Klientami stały kontakt, jak również reprezentujemy ich przed różnymi instytucjami. Adwokaci prawa cywilnego w Warszawie Śródmieściu od lat zajmują się reprezentowaniem rozmaitych podmiotów w sprawach cywilnych.

Czym jest prawo cywilne?

Prawo cywilne, z języka łacińskiego ius civile, znamionuje odrębną gałąź prawa, którym określa się ogół wszelkich norm prawnych regulujących stosunki zachodzące pomiędzy danymi podmiotami prawa prywatnego. To jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Prawo to stanowi główny trzon prawa prywatnego.

Cechą charakterystyczną prawa cywilnego jest autonomiczność podmiotów prawnych sprowadzające się w się do braku przyporządkowania jednej strony drugiej, jak również brak udziału organu publicznego kształtującego pozycję stosunku prawnego. Dotyczy stosunków o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

Podkategorie prawa cywilnego

Prawo cywilne dzielimy na kilka podkategorii, do których zaliczamy:

 • część ogólną, która reguluje kwestie wspólne dla całego zbioru norm i zasad prawa cywilnego;
 • prawo rzeczowe, które ma odniesienie do rzeczy;
 • prawo własności intelektualnej, które normuje zasady korzystania z szeroko pojętej własności intelektualnej;
 • prawo zobowiązań, stanowiące zbiór norm dotyczących prawa majątkowego o względnym charakterze;
 • prawo spadkowe, które reguluje scedowanie wszelkich praw majątkowych po osobie zmarłej, na inne podmioty prawa;
 • prawo rodzinne i opiekuńcze regulujące stosunki o charakterze prawnorodzinnym i majątkowym, które zachodzą wewnątrz tej komórki społecznej.

Podmioty i przedmioty objęte prawem cywilnym

Głównym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, która weszła w życie 1 stycznia 1965 roku. W treści artykułu art. 1 wyżej wymienionej ustawy czytamy, iż kodeks cywilny „reguluje stosunki cywilnoprawne”.

Według obowiązującego w Polsce prawa uznaje się, iż prawo cywilne reguluje stosunki zachodzące pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jak również jednostkami organizacyjnymi, które nie są osobami prawnymi, a które, według ustawy, uzyskały zdolność prawną.

Prawo cywilne reguluje także sytuację prawną osób oraz rzeczy, pojmowanych w kategorii podmiotów i przedmiotów, w kwestii zachodzących między nimi stosunków cywilnoprawnych. Ponadto prawo cywilne normuje wszelkiego typu uprawnienia oraz obowiązki wyżej wymienionych podmiotów, wynikających z zachodzących pomiędzy nimi stosunków.

W jakich obszarach prawa cywilnego pomagamy?

Nasza kancelaria pomoże Państwu w następujących zakresach prawa cywilnego:

I Prawo zobowiązań:

 • prowadzenie spraw związanych z wszelkiego rodzaju umowami dotyczącymi spółek cywilnych i jednoosobowych działalności gospodarczych;
 • objecie patronatem spraw z zakresu umów kredytu, rent, najmu, leasingu, pożyczki, dożywocia;
 • wydawanie ustnych i pisemnych opinii na temat wszelkiego typu umów cywilnoprawnych, jak również ogólnych warunków owych dokumentów;
 • ocena treści proponowanych umów względem zabezpieczenia interesów Klienta i zgodności z przepisami prawa cywilnego i ogólnego;
 • stworzenie linii obrony przed bezzasadnymi roszczeniami;
 • dokonywanie krajowej oraz międzynarodowej egzekucji zobowiązań;
 • próba dochodzenia wszelkiego typu zadośćuczynień oraz odszkodowań od podmiotów zobligowanych prawnie do ich zapłaty;
 • prowadzenie spraw z zakresu dochodzenia roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych.

II Prawo spadkowe:

 • prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu zachowku;
 • dział spadku;
 • weryfikowanie odpowiedzialności za powstałe długi spadkowe;
 • prowadzenie spraw związanych z rozporządzeniami testamentowymi;
 • ocena prawna umów o dziedziczenie;
 • stwierdzenia nabycia spadku oraz poświadczenia jego dziedziczenia.

III Prawo cywilne osób fizycznych oraz przedsiębiorców:

 • prowadzenie spraw związanych z opieką, oraz dozorem kuratorskim;
 • prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem pełnomocnictwa i prokury;
 • prowadzenie spraw związanych z szeroko pojętą odpowiedzialnością cywilną, dotyczącą właścicieli przedsiębiorstw.

IV Prawo rzeczowe:

 • dochodzenie i ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych;
 • dochodzenie wszelkich roszczeń, związanych z nabyciem lub zbyciem rzeczy/ nieruchomości;
 • konstruowanie i weryfikowanie umów kupna oraz sprzedaży rzeczy, w tym również kupna i sprzedaży nieruchomości;
 • doprowadzenie do stwierdzenia nabycia własności rzeczy przez zasiedzenie;
 • prowadzenie spraw związanych ze współwłasnością rzeczy oraz praw;
 • zabezpieczenie prawa własności i prawa do posiadania rzeczy.

Ponadto jesteśmy do pełnej dyspozycji w przypadku, gdy potrzebują Państwo:

 • reprezentowania swojej osoby/osób w sprawach roszczeń dotyczących zawartych przez Państwa umów;
 • reprezentowania we wszelkich sporach cywilnych;
 • pomocy prawnej w sporach gospodarczych;
 • zredagowania i opiniowania wszelkiego typu umów cywilnoprawnych;
 • pomocy w negocjowaniu warunków umów cywilnoprawnych;
 • prowadzenia za Państwa pełnej korespondencji przedsądowej;
 • monitorowania terminów posiedzeń sądowych;
 • sporządzania wniosków do sądu;
 • prowadzenia negocjacji mających na celu zawarcie porozumienia;
 • opracowania i negocjowania projektów ugód,
 • fachowego doradztwa w sprawach z zakresu prawa cywilnego;
 • wydawania opinii ustnych oraz pisemnych w sprawach cywilnych.

Zabezpieczenie dóbr osobistych oraz unormowanie stosunków cywilnoprawnych

Uregulowanie stosunków zachodzących pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, mającymi zdolność prawną, rzutuje na przyszłość i powoduje, że chroniony jest szeroko pojęty interes i dobro danego podmiotu. Przepisy prawa cywilnego są w stanie uregulować stosunki osobowe i majątkowe, jakie zachodzą pomiędzy określonymi podmiotami prawnymi, jak również unormować stosunki prawne, o charakterze majątkowym i niemajątkowym oraz ochronić dobra osobiste każdego obywatela RP.

Naszą kancelarię w Warszawie reprezentują osoby, które od wielu lat zajmują się praktyką adwokacką oraz udzielaniem porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Z naszej pomocy skorzystało już wielu Klientów, którzy otrzymali doradztwo i możliwość reprezentowania swoich interesów przed każdą instytucją. Podjęte przez nas sprawy są prowadzone od początku do końca. Staramy się pomóc każdemu Klientowi i zabezpieczyć jego interesy.

Nasza kancelaria adwokacka podejmuje się spraw cywilnych związanych m.in. z:

 • bezpodstawnym wzbogaceniem się danego podmiotu;
 • prawem do korzystaniem z nieruchomości bez zawarcia stosownych umów;
 • sprawami związanymi z najmem i eksmisją lokatorów;
 • ochroną interesów wierzyciela w razie niewypłacalności jego dłużników;
 • ochroną prawa własności;
 • zabezpieczeniem szeroko pojętych dóbr osobistych;
 • otrzymaniem zadośćuczynienia stosownej wysokości;
 • prowadzeniem postępowania egzekucyjnego;
 • przywróceniem utraconego posiadania;
 • sprawami dotyczącymi ksiąg wieczystych;
 • postępowaniem o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie;
 • postępowaniem o ustanowienie i zasiedzenie służebności;
 • sprawami związanymi z roszczeniem o odszkodowanie;
 • postępowaniem z zakresu użytkowania wieczystego;
 • nałożeniem na podmiot sankcji prawnych z tytułu niewywiązywania się z treści zawartej umowy czy przepisów prawa cywilnego;
 • występowaniem z roszczeniem o uregulowanie zapłaty;
 • postępowaniem o zniesienie współwłasności;
 • sprawami związanymi ze zwrotem nakładów, które zostały poniesione na określoną nieruchomość.

Nasza kancelaria adwokacka gwarantuje, iż wszelkie informacje, jakie otrzymają Państwo z naszej strony, są aktualne i mają odniesienie do treści przepisów Kodeksu cywilnego oraz innych stosownych aktów prawa powszechnie obowiązującego.