Executio iuris non habet iniuriam

egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem

Kompleksowa pomoc prawna przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych i merytorycznych

Nasz zespół

Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe daje Państwu gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług, uczciwości, rzetelności oraz skuteczności podejmowanych przez nas działań.
1356927
Mikołaj Budzikowski

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Izby Adwokackiej w Warszawie od marca 2008 r.. Pracę doktorską w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego p. t. „Ograniczenia uprawnień właściciela nieruchomości rolnej” obronił z wyróżnieniem. Jego kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe jest wynikiem pracy dla polskich i zagranicznych Klientów. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie karnym, prawie rodzinnym i opiekuńczym, prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie administracyjnym, w tym prawie rolnym. Swoje doświadczenie zawodowe mecenas Budzikowski zdobywał w wiodących na rynku zagranicznych kancelariach prawnych, jak również pod kierunkiem doświadczonych cywilistów – praktyków oraz przedstawicieli nauki prawa administracyjnego. Biegle włada językiem angielskim.

Zaufani współpracownicy

Jarosław Kusz

adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie od 2006 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Materialnego i Procesowego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

Olga Tetkowska

asystentka prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym.

Nasze publikacje

Problemy interpretacyjne zbiegu norm prawa UE z prawem krajowym na przykładzie rynku cukru

Rynek cukru oraz mechanizm zarządzania rynkiem wewnętrznym, w tym systemem kwot, jest rynkiem regulowanym zarówno na poziomie prawa unijnego jak również na poziomie prawa krajowego.
Oznacza to, że zarówno prawo unijne jak również prawo krajowe kształtuje rygorystycznie obowiązki oraz prawa zarówno plantatorów buraka cukrowego jak również producentów cukru.

Studia Iuridica
2016 | 61 | 23-34

Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Ograniczenia praw podmiotowych właściciela nieruchomości rolnej w prawie administracyjnym

Prawo własności jest najistotniejszym prawem podmiotowym w sferze władztwa nad rzeczą. Wynikają z niego uprawnienia właściciela do rozporządzania rzeczą,
pobierania z niej pożytków oraz do korzystania z niej. Z punktu widzenia prawa cywilnego, prawo to ograniczone jest jedynie przez jego społeczno-gospodarcze przeznaczenie oraz zasadny współżycia społecznego. Granice tego prawa wyznacza art.
140 Kc wraz z zakresem uprawnień właściciela.
Nieruchomość rolna, jako przedmiot prawa własności, pomimo swojego definicyjnego wyodrębnienia spośród innych nieruchomości (art. 46¹ Kc), podlega takim samym prawom, jak każdy inny przedmiot prawa własności. Niemniej, analiza
ustawodawstwa, które reguluje prawo własności pozwala na stwierdzenie, iż z punktu widzenia ilości i stopnia skomplikowania regulacji prawnych, prawo własności
nieruchomości – w tym nieruchomości rolnych - podlega ograniczeniom na najszerszą skalę. Niewątpliwie, ustawodawstwo to w przeważającej mierze zaliczyć należy do sfery szeroko rozumianego prawa administracyjnego.
F. Longchamps definiował „ograniczenia prawa własności” jako „umniejszenie
możliwości wynikających z własności”1, które pozostaje jedyną cechą relewantną.

Studia Iuridica
2014 | 58 | 31-44

Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Siedziba kancelarii

Kancelaria Adwokacka
Adwokat dr Mikołaj Budzikowski

al. Szucha 16 lok. 44, 00-582 Warszawa. Nr tel. (22) 245 06 96,
tel. kom. + 48 791 447 022

e-mail: mikolaj.budzikowski@adwokatura.pl
NIP: 521 - 282- 75 - 57

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 - 18:00. W sprawach nagłych prosimy o kontakt pod numerem telefonu komórkowego, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.