Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Mikołaj Budzikowski

Executio iuris non habet iniuriam

egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem

Kompleksowa pomoc prawna przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych i merytorycznych

Nasz kancelaria, której biuro mieści się w zabytkowej kamienicy na warszawskim Śródmieściu, zajmuje się doradztwem i reprezentowaniem Klientów przed urzędami i organami władzy sądowniczej. Kancelaria adwokacka świadczy swoją pomoc w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych oraz w przebiegu postępowania administracyjnego.

Reprezentujemy zarówno Klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Biuro kancelarii czynne jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 18:00.

Adwokat Mikołaj Budzikowski posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa rolnego i systemów ochrony żywności, nadany w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykształcenie wyższe mec. Budzikowski zdobył również na tym samym Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego. Od stycznia 2008 r. dr Mikołaj Budzikowski wpisany jest na listę adwokatów, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Zakres udzielanego wsparcia

Nasza kancelaria udziela porad dotyczących przebiegu spraw, które są regulowane przez prawo:

  • cywilne
  • karne
  • rodzinne i opiekuńcze – w szczególności kwestie rozwodowe i alimentacyjne
  • administracyjne.

Ponadto, mecenas Budzikowski zajmuje się także doradztwem w zagadnieniach dotyczących obrotu nieruchomościami, w szczególności nieruchomościami rolnymi. Naszych Klientów wspieramy na wszystkich etapach postępowania sądowego oraz przedsądowego.

Prawo cywilne

W sytuacjach regulowanych przez tę gałąź ustawodawstwa podmioty uczestniczące w sporze mają charakter autonomiczny. Prawo cywilne obejmuje bardzo wiele zagadnień. Są to między innymi kwestie związane z użytkowaniem posiadanych dóbr, własnością intelektualną, sprawami majątkowymi czy spadkowymi. Nasza kancelaria reprezentuje interesy Klientów przed wyznaczonymi organami i instytucjami. Poza tym zajmujemy się też udzielaniem porad przy sporządzaniu umów, opiniujemy zawierane kontrakty oraz uczestniczymy w negocjacjach ich warunków.

Prawo karne

Ten zbiór przepisów obowiązuje w sytuacjach popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, za które osoba oskarżona pociągana jest do odpowiedzialności. Prawo karne to szeroki dział, obejmujący sprawy gospodarcze, skarbowe oraz wykroczeniowe. Nasza kancelaria zajmuje się między innymi udzielaniem informacji osobom poszkodowanym i oskarżonym o przysługujących im przywilejach i nałożonych obowiązkach, przygotowaniem linii obrony oskarżonego, wspieraniem podczas przesłuchań i postępowań sądowych, a także sporządzaniem pism i wniosków.

Prawo rodzinne (w tym sprawy rozwodowe i alimentacyjne)

Zawieranie małżeństw, przebieg postępowań separacyjnych oraz ustanawianie opieki i kurateli nad krewnymi to tylko niektóre z kwestii regulowanych przez prawo rodzinne i opiekuńcze. Pomoc świadczona przez naszą kancelarię skupia się na sprawach rozwodowych i alimentacyjnych. Nasi adwokaci reprezentują strony od początku do końca trwania procesu. Uczestniczymy w przygotowaniu pozwów i wniosków dowodowych, a także, w imieniu Klienta, wnosimy roszczenia o przyznanie środków utrzymania na rzecz dzieci lub osób poszkodowanych.

Prawo administracyjne

Regulacje dotyczące stosunków pomiędzy podmiotami a państwowymi lub samorządowymi organami zarządzania opisuje prawo administracyjne. Poza tym, określa ono również, m. in., zasady planowania przestrzennego, procesu budowlanego czy gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami rolnymi. Nasza kancelaria zajmuje się reprezentowaniem Klientów przed instytucjami i urzędami państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego. Świadczymy porady i pomagamy Klientom w sprawach z zakresu obrotu nieruchomościami, zmiany przeznaczenia gruntu, zagospodarowania przestrzennego oraz scalania i wymiany gruntów rolnych. Wydajemy również opinie i ekspertyzy, także we współpracy z wybitnymi przedstawicielami nauki prawa.

Nasze publikacje

Problemy interpretacyjne zbiegu norm prawa UE z prawem krajowym na przykładzie rynku cukru

Rynek cukru oraz mechanizm zarządzania rynkiem wewnętrznym, w tym systemem kwot, jest rynkiem regulowanym zarówno na poziomie prawa unijnego jak również na poziomie prawa krajowego.
Oznacza to, że zarówno prawo unijne jak również prawo krajowe kształtuje rygorystycznie obowiązki oraz prawa zarówno plantatorów buraka cukrowego jak również producentów cukru.

Studia Iuridica
2016 | 61 | 23-34

Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Ograniczenia praw podmiotowych właściciela nieruchomości rolnej w prawie administracyjnym

Prawo własności jest najistotniejszym prawem podmiotowym w sferze władztwa nad rzeczą. Wynikają z niego uprawnienia właściciela do rozporządzania rzeczą,
pobierania z niej pożytków oraz do korzystania z niej. Z punktu widzenia prawa cywilnego, prawo to ograniczone jest jedynie przez jego społeczno-gospodarcze przeznaczenie oraz zasadny współżycia społecznego. Granice tego prawa wyznacza art.
140 Kc wraz z zakresem uprawnień właściciela.
Nieruchomość rolna, jako przedmiot prawa własności, pomimo swojego definicyjnego wyodrębnienia spośród innych nieruchomości (art. 46¹ Kc), podlega takim samym prawom, jak każdy inny przedmiot prawa własności. Niemniej, analiza
ustawodawstwa, które reguluje prawo własności pozwala na stwierdzenie, iż z punktu widzenia ilości i stopnia skomplikowania regulacji prawnych, prawo własności
nieruchomości – w tym nieruchomości rolnych - podlega ograniczeniom na najszerszą skalę. Niewątpliwie, ustawodawstwo to w przeważającej mierze zaliczyć należy do sfery szeroko rozumianego prawa administracyjnego.
F. Longchamps definiował „ograniczenia prawa własności” jako „umniejszenie
możliwości wynikających z własności”1, które pozostaje jedyną cechą relewantną.

Studia Iuridica
2014 | 58 | 31-44

Wydawca: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego