hdr01

Prawo karne

Jedną z dziedzin, którymi zajmuje się nasza kancelaria jest prawo karne. Oferujemy obsługę spraw karnych i prowadzimy obronę na wszystkich etapach postępowania karnego.

W postępowaniu przygotowawczym pomoc kancelarii polega na:

 • udziale w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego;
 • udziale w czynnościach procesowych, do których zalicza się przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego oraz udziale w eksperymencie procesowym i innych;
 • udziale w czynności uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy na podstawie art. 335 kodeksu postępowania karnego;
 • sporządzeniu zażaleń – na zatrzymanie, na zastosowanie, a także zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania;
 • sporządzeniu wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji oraz uczestnictwo w postępowaniu mediacyjnym między stronami;
 • sporządzeniu wniosku o umorzenie, a także o warunkowe umorzenie postępowania.

Jakie sprawy obejmuje prawo karne?

Prawo karne jest zbiorem przepisów, które definiują czynności zabronione w danym społeczeństwie oraz wyznaczają konsekwencje prawne w przypadku nieprzestrzegania określonych norm.

Sprawy z zakresu prawa karnego to wszystkie przypadki, w których osoba jest podejrzana albo oskarżona o popełnienie czynu opisanego w kodeksie karnym oraz w innych ustawach. Jednocześnie jest to również najszersza kategoria spraw, w jakiej zawierają się sprawy karne gospodarcze, sprawy karne skarbowe oraz sprawy wykroczeniowe. Prowadzenie tego rodzaju spraw odbywa się według zasad opisanych w kodeksie postępowania karnego (kodeksie w sprawach o wykroczenia) oraz w prawie karnym materialnym (prawie wykroczeń). Kodeks ten odwołuje się do wszystkich przestępstw pospolitych, takich jak kradzież, przywłaszczenie czy też rozbój, zniesławienie oraz paserstwo.

Naczelną zasadą państwa opartego na zasadach prawa jest prawo do obrony, które przysługuje każdemu oskarżonemu (obwinionemu) albo podejrzanemu na każdym etapie postępowania karnego.

W sprawach z zakresu prawa karnego kancelaria adwokacka zapewnia merytoryczną informację prawną, reprezentuje swoich klientów na wszystkich etapach postępowania, bierze z nimi udział w czynnościach procesowych oraz zgłasza wnioski dowodowe. Oferowana pomoc dotyczy osób podejrzanych, obwinionych, oskarżonych, skazanych, a także osób pokrzywdzonych, w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed prokuratorami i policją.

Postępowania z zakresu prawa karnego

W pierwszym etapie postępowania niezwykle istotna jest pomoc adwokata, który zagwarantuje, iż osoba podejrzewana (podejrzany) będzie mieć pełną wiedzę o przysługujących jej prawach, jak prawo do odmowy składania wyjaśnień oraz prawo do odmowy odpowiedzi na pytania. Złożone podczas tego etapu wyjaśnienia mają ogromne znaczenie dla toczącego się postępowania, często są decydujące w kwestii odpowiedzialności za zarzucany czyn – dlatego tak istotne jest korzystanie z pomocy doświadczonego i biegłego w tym zakresie prawnika od momentu postawienia zarzutów i gromadzenia przez organy państwa dowodów w sprawie. Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę spraw karnych oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa karnego, co pozwala nam realizować interesy Klientów. Dążymy do najbardziej korzystnego dla nich rozstrzygnięcia, zapewniając pełne wsparcie na każdym etapie postępowania.

Postępowanie sądowe

W postępowaniu sądowym pomoc prawoznawców polega na:

 • udziale w postępowaniu sądowym jako obrońca oskarżonego;
 • sporządzeniu wniosku o zwrot sprawy prokuratorowi w celu usunięcia braków postępowania;
 • sporządzeniu wniosku o dobrowolne podanie się karze na podstawie art. 387 kodeksu postępowania karnego;
 • sporządzeniu wniosku o umorzenie oraz o warunkowe umorzenie postępowania;
 • sporządzeniu środków odwoławczych, a więc apelacji, zażalenia, kasacji oraz wniosku o wznowienie postępowania;
 • sporządzeniu sprzeciwu od wyroku zaocznego oraz od wyroku nakazowego.

Postępowanie karne

Nasza Kancelaria reprezentuje osoby pokrzywdzone na wszystkich etapach postępowania karnego.

 • Oferujemy pomoc w sporządzaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, bierzemy udział w sprawach jako pełnomocnik pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz w czynnościach procesowych, czyli w przesłuchaniu podejrzanego, świadka czy biegłego, a także w eksperymencie procesowym i innych.
 • Sporządzimy zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub na postanowienie o umorzeniu dochodzenia albo śledztwa, a także zażalenie na zastosowanie, zmianę albo uchylenie środka zapobiegawczego.
 • Ponadto oferujemy sporządzenie wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego, jak tymczasowego aresztowania lub zakazu przebywania w określonych miejscach.

Nasi prawoznawcy sporządzą także:

 • subsydiarny akt oskarżenia,
 • prywatny akt oskarżenia,
 • akt oskarżenia z powództwa adhezyjnego,
 • wniosek o udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem.

Dodatkowo sporządzamy wnioski o skierowanie sprawy do mediacji oraz bierzemy udział w postępowaniu mediacyjnym między stronami.

Reprezentacja w sprawach karnych

Jedną z form świadczonej przez nas pomocy prawnej jest reprezentacja w sprawach karnych przed sądami I i II instancji. Oznacza to, że uczestniczymy w rozprawach i posiedzeniach sądu, co jest kluczowe dla uzyskania korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia. Utrzymujemy z nim stały kontakt, przez cały okres trwania postępowania sądowego. Tylko w ten sposób można realizować przyjętą linię obrony, a także na bieżąco analizować sytuację procesową oskarżonego. Oprócz reprezentacji w sprawach karnych, zajmujemy się też sporządzaniem środków odwoławczych od rozstrzygnięć procesowych, a także innych niezbędnych dokumentów.

Ponadto uczestniczymy w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego (prywatnego), sporządzamy też apelacje, zażalenia, kasacje i wnioski o wznowienie postępowania.

Zajmujemy się wszelkimi sprawami z zakresu:

 • prawa karnego materialnego, które są określone przepisami kodeksu karnego i regulują postępowanie w sprawach dotyczących przestępstw oraz środków prawnych stosowanych wobec przestępcy;
 • prawa karnego procesowego, które są sprecyzowane w przepisach kodeksu postępowania karnego, określającego normy postępowania w kwestiach prawnych i ich rozwiązaniach sądowych;
 • wykroczeń, które są objęte przepisami kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Jeśli szukają Państwo kancelarii mieszczącej się w rejonie dzielnicy Śródmieście w Warszawie, która udzieli porad z zakresu prawa karnego, zapraszamy do kontaktu.