Budynek Sądu

Prawo karne – czego dotyczy

Sprawy z zakresu prawa karnego to wszystkie przypadki, w których osoba jest podejrzana albo oskarżona o popełnienie czynu opisanego w kodeksie karnym oraz w innych ustawach. Jednocześnie jest to również najszersza kategoria spraw, w jakiej zawierają się sprawy karne gospodarcze, sprawy karne skarbowe oraz sprawy wykroczeniowe. Prowadzenie tego rodzaju spraw odbywa się według zasad opisanych w kodeksie postępowania karnego (kodeksie w sprawach o wykroczenia) oraz w prawie karnym materialnym (prawie wykroczeń). Kodeks ten odwołuje się do wszystkich przestępstw pospolitych, takich jak kradzież, przywłaszczenie czy też rozbój, zniesławienie oraz paserstwo.

Naczelną zasadą państwa opartego na zasadach prawa jest prawo do obrony, które przysługuje każdemu oskarżonemu (obwinionemu) albo podejrzanemu na każdym etapie postępowania karnego.

W sprawach z zakresu prawa karnego kancelaria adwokacka zapewnia merytoryczną informację prawną, reprezentuje swoich klientów na wszystkich etapach postępowania, bierze z nimi udział w czynnościach procesowych oraz zgłasza wnioski dowodowe. Oferowana pomoc dotyczy osób podejrzanych, obwinionych, oskarżonych, skazanych, a także osób pokrzywdzonych, w postępowaniu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed prokuratorami i policją.

Postępowanie przygotowawcze

Nasza Kancelaria adwokacka zajmuje się obsługą spraw karnych i prowadzi obronę na wszystkich etapach postępowania karnego.

W postępowaniu przygotowawczym pomoc kancelarii polega na:

 • udziale w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego;
 • udziale w czynnościach procesowych, do których zalicza się przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego oraz udziale w eksperymencie procesowym i innych;
 • udziale w czynności uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy na podstawie art. 335 kodeksu postępowania karnego;
 • sporządzeniu zażaleń – na zatrzymanie, na zastosowanie, a także zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania;
 • sporządzeniu wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji oraz uczestnictwo w postępowaniu mediacyjnym między stronami;
 • sporządzeniu wniosku o umorzenie, a także o warunkowe umorzenie postępowania.

W pierwszym etapie postępowania niezwykle istotna jest pomoc adwokata, który zagwarantuje, iż osoba podejrzewana (podejrzany)będzie posiadać pełną wiedzę o przysługujących jej prawach, jak prawo do odmowy składania wyjaśnień oraz prawo do odmowy odpowiedzi na pytania. Złożone podczas tego etapu wyjaśnienia mają ogromne znaczenie dla toczącego się postępowania, często są decydujące w kwestii odpowiedzialności za zarzucany czyn – dlatego tak istotne jest korzystanie z pomocy doświadczonego i biegłego w tym zakresie prawnika od momentu postawienia zarzutów i gromadzenia przez organy państwa dowodów w sprawie.

Postępowanie sądowe

W postępowaniu sądowym pomoc kancelarii polega na:

 • udziale w postępowaniu sądowym jako obrońca oskarżonego;
 • sporządzeniu wniosku o zwrot sprawy prokuratorowi w celu usunięcia braków postępowania;
 • sporządzeniu wniosku o dobrowolne podanie się karze na podstawie art. 387 kodeksu postępowania karnego;
 • sporządzeniu wniosku o umorzenie oraz o warunkowe umorzenie postępowania;
 • sporządzeniu środków odwoławczych, a więc apelacji, zażalenia, kasacji oraz wniosku o wznowienie postępowania;
 • sporządzeniu sprzeciwu od wyroku zaocznego oraz od wyroku nakazowego.

Postępowanie karne wykonawcze

W postępowaniu karnym wykonawczym nasza Kancelaria służy pomocą w sporządzeniu wniosku o:

 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • zatarcie skazania,
 • umorzenie lub rozłożenie na raty grzywny,
 • udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 

Postępowanie karne – w jakich sytuacjach korzystać z pomocy adwokata

Nasza Kancelaria reprezentuje osoby pokrzywdzone na wszystkich etapach postępowania karnego.

 • Oferujemy pomoc w sporządzaniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, bierzemy udział w sprawach jako pełnomocnik pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz w czynnościach procesowych, czyli w przesłuchaniu podejrzanego, świadka czy biegłego, a także w eksperymencie procesowym i innych.
 • Sporządzimy zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub na postanowienie o umorzeniu dochodzenia albo śledztwa, a także zażalenie na zastosowanie, zmianę albo uchylenie środka zapobiegawczego.
 • Ponadto oferujemy sporządzenie wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego, jak tymczasowego aresztowania lub zakazu przebywania w określonych miejscach.

 Nasza Kancelaria sporządzi także:

 • subsydiarny akt oskarżenia,
 • prywatny akt oskarżenia,
 • akt oskarżenia z powództwa adhezyjnego,
 • wniosek o udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem.

Dodatkowo sporządzamy wnioski o skierowanie sprawy do mediacji oraz bierzemy udział w postępowaniu mediacyjnym między stronami.

Uczestniczymy w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego (prywatnego), sporządzamy też apelacje, zażalenia, kasacje i wnioski o wznowienie postępowania.

 

Jakie sprawy prowadzimy

Zajmujemy się wszelkimi sprawami z zakresu:

 • prawa karnego materialnego, które są określone przepisami kodeksu karnego i regulują postępowanie w sprawach dotyczących przestępstw oraz środków prawnych stosowanych wobec przestępcy;
 • prawa karnego procesowego, które są sprecyzowane w przepisach kodeksu postępowania karnego, określającego normy postępowania w kwestiach prawnych i ich rozwiązaniach sądowych;
 • prawa karnego wykonawczego, zwanego penitencjarnym, które są regulowane przez przepisy kodeksu karnego wykonawczego;

wykroczeń, które są objęte przepisami kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.